Starszy referent

Komenda Miejska Policji w Katowicach
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 116698

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, wymuszona pozycja ciała. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, urządzenie wielofunkcyjne oraz komputer. Praca przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy. Do czynników szczególnie utrudniających wykonywanie zadań należą wysiłek fizyczny, praca w terenie, praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych. Stanowisko pracy usytuowane jest na II piętrze Komendy Miejskiej Policji w Katowicach ul. Lompy 19

Zakres zadań

 • prowadzi składnice akt, wypożycza i udostępnia materiały ze składnicy oraz prowadzi ewidencje archiwalną w celu prawidłowego przyjmowania, przechowywania i obiegu dokumentacji niearchiwalnej,
 • sprawdza pod względem formalnym i merytorycznym materiały archiwalne i niearchiwalne oraz spisy akt przekazanych kat. A,B i BE, protokoły oceny dokumentacji niearchiwalnej kat. BC w oparciu o przekazaną zarchiwizowaną dokumentację jawną i niejawną z komórek i jednostek organizacyjnych KMP w Katowicach w celu prawidłowego przyjmowania i przechowywania dokumenatcji,
 • sporządza wykazy do brakowania oraz protokoły brakowania dla dokumentacji niearchiwalnej kategorii B, BE, której upłynął okres przechowywania w celu zwolnienia przestrzeni w składnicy akt na odpływ nowych materiałów,
 • wykonuje kwerendy oraz wypożycza i udostępnia materiały ze składnicy akt na zapytania jednostek Policji, sądów, prokuratur, obywateli a także prowadzi ewidencje udostępnień w celu dostarczenia niezbędnych informacji i prawidłowej ewidencji dokumentacji archiwalnej,
 • uczestniczy w wydzielaniu i niszczeniu dokumentacji niearchiwalnej, której upłynął okres przechowywania w celu wyselekcjonowania i wybrakowania materiałów ze składnicy akt,
 • potwierdza za zgodność z oryginałem kopie, odpisy, wypisy, wyciągi lub wydruki z dokumentów niejawnych oraz dokonuje skreśleń i adnotacji dot. znoszenia lub zmiany klauzuli tajności na dokumentach niejawnych w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 • udziela instruktaży pracownikom, funkcjonariuszom opracowującym materiały przed przekazaniem do składnicy akt w celu prawidłowej kwalifikacji i przechowywania dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej,
 • współpracuje z IPN w zakresie wydania opinii dot. przydatności dokumentacji do zadań ustawowych IPN w celu zapewnienia prawidłowego przechowywania materiałów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub pracy biurowej
 • posiadanie Poświadczenia Bezpieczeństwa o klauzuli "ścisłe tajne" lub złożenie oświadczenia o poddaniu się procedurze sprawdzającej i uzyskanie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych ww. klauzulą
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
 • rzetelność i terminowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kurs archiwisty
 • rok pracy w archiwum
 • zgoda do przetwarzania danych osobowych do celów naboru

Podobne oferty

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) Zagrożenie...

Data publikacji: 2023-03-18

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) praca pod...

Data publikacji: 2023-03-18

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) Obsługa...

Data publikacji: 2023-03-18

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Lokalizacja: śląskie / Częstochowa