Starszy referent / Młodszy specjalista w Dziale Kontraktowania Świadczeń w Psychiatrii, Rehabilitacji i ŚOK w I Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

starszy referent / młodszy specjalista w Dziale Kontraktowania Świadczeń w Psychiatrii, Rehabilitacji i ŚOK w I Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 

Numer ogłoszenia: Katowice/22/71

Miejsce pracy: Katowice

Forma zatrudnienia / wymiar etatu: umowa o pracę / 2 pełny etaty

 

Termin składania ofert: 03.11.2022 r.

Szczegóły oferty


GŁÓWNE ZADANIA:
 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań, tj. konkursów ofert, rokowań, postępowań w trybie art. 159 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych wg pozycji planu rzeczowo-finansowego Oddziału w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, rehabilitacja lecznicza, świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie,
 • analiza i weryfikacja wniosków dotyczących zmiany warunków udzielania świadczeń zapisanych w umowach z zakresu: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, rehabilitacja lecznicza, świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w szczególności dotyczących: zmiany miejsca wykonywania świadczeń będących przedmiotem umowy, zmiany w składzie personelu udzielającego świadczeń oraz harmonogramów udzielania świadczeń,
 • monitorowanie realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnie z zasadami i wytycznymi opracowanymi przez Centralę NFZ,
 • udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień świadczeniodawcom w sprawach związanych z realizacją zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (w formie pisemnej i ustnej),
 • udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień świadczeniodawcom ubiegającym się o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (w formie pisemnej i ustnej).
WYMAGANIA:
 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe lub średnie
 • lata pracy zawodowej:
  • na stanowisko starszego referenta przy wykształceniu wyższym staż pracy nie jest wymagany, przy wykształceniu średnim wymagane są minimum 3 lata stażu pracy
  • na stanowisko młodszego specjalisty przy wykształceniu wyższym wymagany jest minimum 1 rok stażu pracy, przy wykształceniu średnim wymagane są minimum 4 lata stażu pracy

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.),
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.),
 • znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 787 z późn. zm.),
 • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień z dnia 19 czerwca 2019 r. (DZ. U. z 2019 r. poz. 1285 z późn. zm.),
 • umiejętność obsługi komputera i znajomość podstawowych aplikacji pakietu Microsoft Office (Excel, Word, Access),
 • mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach ochrony zdrowia,
 • mile widziana wiedza lub doświadczenie w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • samodzielność, sumienność i dokładność.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę (świadectwo pracy), umowy zlecenie (zaświadczenie) lub prowadzenia działalności gospodarczej (wydruk z CEIDG),
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod nr telefonu: 32 735 15 66 lub e- mailem: rekrutacje@nfz-katowice.pl