Starszy inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach
Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 114014

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie Oddziału połączona z częstymi wyjazdami w teren. Wysiłek fizyczny związany z pobieraniem prób. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (zimno, upał, deszcz). Obsługa klientów zewnętrznych. Praca przy monitorze ekranowym i obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, faks).Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Pomieszczenia Oddziału mieszczą się na drugim piętrze, budynek nie posiada windy. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz drzwi o odpowiedniej szerokości.


Proszę o zwrócenie uwagi na to, że wymagania niebędne i dodatkowe muszą być potwierdzone stosowną kopią dokumentu.

Zakres zadań

 • Kontroluje podmioty prowadzące obrót materiałem siewnym w celu wyeliminowania nieprawidłowości.
 • Kontroluje wytwarzanie i obrót sadowniczym materiałem szkółkarskim, materiałem rozmnożeniowym i nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli w punktach sprzedaży i u producentów w celu wyeliminowania nieprawidłowości, które mogą powstać na etapie produkcji lub obrotu.
 • Kontroluje uprawy w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych, w tym kontrola zakazu stosowania materiału siewnego modyfikowanego genetycznie w celu sprawdzenia zgodności prowadzonych upraw z obowiązującymi przepisami.
 • Pobiera próby materiału siewnego w celu potwierdzenia ich jakości i tożsamości w trakcie badań laboratoryjnych lub oceny poletkowej.
 • Kontroluje postępowanie z materiałem siewnym niespełniającym wymagań określonych w przepisach prawnych w ocenie laboratoryjnej w celu wyeliminowania w obrocie materiału siewnego niespełniającego wymagań.
 • Kontroluje wykonanie decyzji zakazujących obrotu materiałem siewnym w celu potwierdzenia wykonania zakazu określonego w orzeczeniu decyzji.
 • Przyjmuje i sprawdza wnioski do oceny polowej wraz z dokumentacją, w celu ich rozpatrzenia oraz wprowadza dane z wniosków do Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Ochronie Roślin i Nasiennictwie.
 • Udziela niezbędnych informacji i wyjaśnia wątpliwości podmiotom z zakresu nasiennictwa podczas szkoleń informacyjnych w celu przedstawienia obowiązujących przepisów prawa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub biologiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze ochrony roślin i nasiennictwa
 • Znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
 • Znajomość ustawy o nasiennictwie.
 • Ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych.
 • Ustawy o służbie cywilnej.
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy i doskonalenie zawodowe.
 • Rzetelność.
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca i komunikacja.
 • Prawo jazdy kategorii B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność IT
 • Organizacja pracy własnej
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Pozytywne podejście do klienta
 • Język angielski komunikatywny