Referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 113739

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)

 • Zagrożenie korupcją

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych


Miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stnowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się w dziesięciopiętrowym budynku, wyposażonym w trzy windy, natomiast brakuje podjazdów oraz toalet dostosowanych do potrzeb osób  niepełnosprawnych,

 • budynek i stanowiska pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych oraz niesłyszących, a także z niepełnosprawnością ruchową

Zakres zadań

 • Wykonuje czynności poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym działania informacyjne i dyscyplinujące, wystawia i doręcza upomnienia w celu likwidacji zaległości podatkowych bez przymusu administracyjnego
 • Wystawia i przekazuje do organów egzekucyjnych tytuły wykonawcze i wnioski egzekucyjne w celu przymusowego egzekwowania zaległości
 • Poszukuje majątku zobowiązanych w celu prowadzenia skutecznej egzekucji i likwidacji zaległości podatkowych
 • Prowadzi sprawy dotyczące zastawów skarbowych w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych
 • Ewidencjonuje udzieloną pomoc publiczną w systemach informatycznych a także rozpatruje wnioski o wydanie zaświadczenia dotyczące pomocy publicznej w celu potwierdzenia bądź odmowy potwierdzenia stanu faktycznego lub prawnego na żądanie strony
 • Przekazuje dane do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz składa wnioski o dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym w celu ujawniania informacji o dłużnikach wobec Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
 • Prowadzi analizę ryzyka niewykonania zobowiązań podatkowych w celu podjęcia działań zapobiegających ich przedawnieniu i dokonywaniu odpisu zaległości przedawnionych
 • Inicjuje i bierze udzial w postępowaniach wieczysto-księgowych, w tym wnioskuje o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej oraz zmianę zakresu zabezpieczenia w celu dywersyfikacji ryzyka niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku podatkowego a także prowadzi ewidencję wpisów hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych
 • Monitoruje czynności podejmowane w sądowym postępowaniu egzekucyjnym po zbiegu egzekucji administracyjnej i sadowej w celu zabezpieczenia Skarbu Państwa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacji obowiązków pod presją czasu
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznym
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty

  Referent

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) Wysiłek...

  Data publikacji: dzisiaj

  Firma: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

  Lokalizacja: śląskie / Katowice

  Referent ds. technicznych

  pomoc w przygotowaniu dokuemtów, kopiowanie i skanowanie dokumentów, przygotowanie bieżącej korespondencji do wysyłki, przygotowanie dokumentów przeznaczonych do składnicy akt, inne prace zlecone przez przełozonego, praca od poniedziaku do czwartku w...

  Data publikacji: 2023-02-03

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

  Lokalizacja: śląskie / Sosnowiec

  Referent administracyjno-biurowy

  pomoc w przygotowaniu dokuemtów, kopiowanie i skanowanie dokumentów, przygotowanie bieżącej korespondencji do wysyłki, przygotowanie dokumentów przeznaczonych do składnicy akt, inne prace zlecone przez przełozonego, praca od poniedziaku do czwartku w...

  Data publikacji: 2023-02-03

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

  Lokalizacja: śląskie / Sosnowiec