Referent prawny

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach
Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawny
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 112965

Warunki pracy


 • praca w siedzibie Inspektoratu,

 • praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • miejsce pracy na VIII piętrze w siedzibie Inspektoratu,

 • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – windy, podjazd, toalety co drugie piętro.

Zakres zadań

 • rozpatruje odwołania, zażalenia, wnioski składane w I instancji oraz skargi na bezczynność i przewlekłość i skargi w trybie art. 227 KPA oraz przygotowuje projekty decyzji i postanowień w celu wydania rozstrzygnięcia przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • obsługuje elektroniczne rejestry spraw poprzez wprowadzanie i porządkowanie danych w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów i spraw w Inspektoracie,
 • kompletuje i porządkuje akta zgodnie z instrukcją kancelaryjną celem ich wykorzystania w toku prowadzonych postępowań administracyjnych i przekazania do odpowiednich organów oraz właściwej archiwizacji,
 • przyjmuje interesantów celem udostępnienia im akt sprawy oraz ewentualnego udzielenia wyjaśnień,
 • prowadzi wykazy wykonywanych zadań w celach statystycznych dotyczących pracy wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Bardzo dobra znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa budowlanego i dziedzin pokrewnych.
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce.
 • Umiejętności redakcyjne.
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność.
 • Systematyczność.
 • Umiejętność pracy w zespole.