Inspektor wojewódzki

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 116154

Warunki pracy

Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na IV piętrze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Kontakty zewnętrzne ze: stronami postępowania (inwestorzy: spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa oraz inne podmioty gospodarcze, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, projektanci) oraz starostwami. Zagrożenie korupcją. Praca w terenie związana z oględzinami i wizjami lokalnymi. Reprezentowanie Urzędu w związku z uczestnictwem w rozprawach administracyjnych. Przeprowadzanie kontroli.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania w II instancji w związku z odwołaniami od decyzji lub zażaleniami na postanowienia osób fizycznych i prawnych wydanych w I instancji przez starostów.
 • Prowadzi postępowania nadzwyczajne - przygotowuje projekty decyzji.
 • Przeprowadza czynności kontrolne w podległych organach administracji architektoniczno-budowlanej I instancji.
 • Przygotowuje pisemne odpowiedzi na skargi na wydane przez Wojewodę Śląskiego rozstrzygnięcia, kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (WSA).
 • Przekazuje dokumentację i przygotowuje pisemne stanowiska w związku z odwołaniami od decyzji Wojewody Śląskiego, wydanymi w I instancji, kierowanymi do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie (GINB).
 • Przygotowuje projekty pism - udziela informacje oraz wyjaśnienia osobom fizycznym i prawnym, a także organom administracji zespolonej oraz administracji architektoniczno – budowlanej I instancji w sprawach z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej.
 • Opracowuje sprawozdania, informacje, materiały i opinie w zakresie zadań realizowanych w Oddziale aby przekazać je w ramach współpracy do komórek organizacyjnych Wydziału oraz Urzędu.
 • Bezpośrednio oraz telefonicznie obsługuje klienta zewnętrznego - udziela informacje na temat przebiegu prowadzonych postępowań oraz udostępnia akta spraw.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lub wyższe na kierunku architektura lub budownictwo lub prawo lub administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z realizacją inwestycji budowlanych lub w administracji publicznej na stanowiskach związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych - w przypadku posiadania wykształcenia wyższego. Doświadczenie zawodowe nie jest wymagane w przypadku posiadania wykształcenia wyższego na kierunku architektura lub budownictwo lub prawo lub administracja.
 • znajomość ustawy Prawo budowlane
 • znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • znajomość rozporządzenia MTBiGM ws. Szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
 • myślenie analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność

Podobne oferty

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, miejsce pracy na IX piętrze w siedzibie Inspektoratu, wykonywanie czynności kontrolnych na terenie woj. śląskiego, konieczność prowadzenia samochodu służbowego kat. B,...

Data publikacji: 2023-03-05

Firma: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

Lokalizacja: śląskie / Katowice