Inspektor wojewódzki

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 112870

Warunki pracy

Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na III piętrze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Permanentna obsługa telefoniczna klientów zewnętrznych. Kontakty zewnętrzne z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostkami organizacyjnymi w celu udzielania wyjaśnień dot. przekazania dotacji, uzgadniania planów i wysokości przekazywanych środków, pozyskiwania informacji i udzielania pomocy w zakresie interpretacji przepisów prawa dot. wydatkowania środków publicznych.                

Zakres zadań

 • Analizuje wnioski jednostek samorządu terytorialnego (JST) dot. przyznania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań celem dokonania ich podziału i przygotowania wniosków o zmianę w planach dotacji oraz przekazywania ich do komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za przygotowanie projektów decyzji Wojewody Śląskiego w tym zakresie.
 • Przygotowuje projekty umów ws. udzielania dotacji i aneksów do nich, zawieranych pomiędzy Wojewodą Śląskim a JST celem przekazania tym jednostkom środków finansowych na realizację zadań będących we właściwości Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej.
 • Monitoruje zabezpieczenie środków finansowych w planach dotacji JST oraz ich wydatkowanie celem ustalenia ewentualnych nadwyżek lub ich niedoborów oraz przygotowuje projekty wystąpień o dodatkowe środki do właściwego ministra lub projekty zmian w planach dotacji JST w ramach budżetu Wojewody Śląskiego.
 • Sporządza sprawozdania, analizy i informacje z wykonania budżetu z zakresu pomocy społecznej oraz rozliczeń udzielonych dotacji oraz dokonuje oceny prawidłowości wykorzystania dotacji na podstawie danych uzyskanych od jednostek dotowanych.
 • Sporządza wnioski ws. przeniesień wydatków budżetowych w obrębie rozdziału oraz między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków oraz pozycjami budżetu zadaniowego w ramach budżetu Wojewody Śląskiego.
 • Prowadzi ewidencję planów dotacji według klasyfikacji budżetowej oraz jednostek otrzymujących dotacje.
 • Opracowuje materiały do projektu ustawy budżetowej dla zadań z zakresu pomocy społecznej (w układzie tradycyjnym i zadaniowym) na następny rok kalendarzowy.
 • Dokonuje podziału kwot dotacji i dochodów na poszczególne JST do projektu ustawy budżetowej oraz ustawy budżetowej w zakresie zadań pomocy społecznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lub wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z planowaniem budżetu lub/i prowadzeniem spraw finansowych lub/i księgowości – w przypadku posiadania wykształcenia wyższego. Doświadczenie zawodowe nie jest wymagane w przypadku posiadania wykształcenia wyższego ekonomicznego

 • znajomość ustaw o: pomocy społecznej, finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość rozporządzeń MF: ws. szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa, ws. szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność

Podobne oferty

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Kontakty zewnętrzne z: klientami Urzędu w celu udzielania informacji z zakresu przepisów o obywatelstwie polskim, a także o etapie prowadzonego postępowania i sposobie rozpatrzenia sprawy; pracownikami placówek dyplomatycznych w celu ustalania czy...

Data publikacji: wczoraj

Firma: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Starszy inspektor

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, częściowo związana z wyjazdami w teren; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie; stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na III piętrze z...

Data publikacji: 2023-01-27

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Inspektor

Warunki pracy Praca administracyjno – biurowa związana z prowadzeniem ewidencji oraz obiegu dokumentów jawnych, w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor ekranowy – czas...

Data publikacji: 2023-01-27

Firma: Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Lokalizacja: śląskie / Sosnowiec