Inspektor w Referacie Wydatków Budżetowych w Wydziale Księgowo-Rachunkowym

OGŁOSZENIE OZ/102/2022 Z DNIA 2022-08-04

Prezydent Miasta Katowice,

ul. Młyńska 4,

40- 098 Katowice

poszukuje osoby na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w Referacie Wydatków Budżetowych w Wydziale Księgowo-Rachunkowym.
Inspektor w Referacie Wydatków Budżetowych w Wydziale Księgowo-Rachunkowym
Miejsce pracy: Katowice
Nr ref.: OZ/102/2022
Wymagania niezbędne

- o charakterze formalnym -

 • wykształcenie:
  • wyższe, preferowane kierunki lub specjalności: ekonomia, finanse, rachunkowość, zarządzanie, administracja i udokumentowany minimum 3-letni staż pracy,
  • średnie i udokumentowany minimum 5-letni staż pracy,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika
 • z przepisów prawa,

- wymagania pozostałe -

 • dobra znajomość przepisów:
  • ustawy o finansach publicznych - Dział I,
  • ustawy o rachunkowości - Rozdziały 1-3.
Wymagania dodatkowe:
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w księgowości, administracji publicznej,
 • umiejętność obsługi MS Excel,
 • umiejętność obsługi programów księgowych (np. znajomość obsługi modułu Dysponent, FK firmy Rekord),
 • umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji (w mowie i piśmie),
 • samodzielność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres,
 • dokładność, rzetelność
Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:
 • realizowała wydatki budżetowe,
 • prowadziła ewidencję dowodów księgowych w programie komputerowym,
 • przeprowadzała kontrolę formalną i rachunkową dowodów księgowych (faktur, rachunków, dyspozycji wypłaty, not księgowych i innych),
 • przeprowadzała wstępną kontrolę zawieranych umów,
 • przekazywała i rozliczała udzielone dotacje podmiotowe oraz przedmiotowe,
 • uzgadniała konta księgowe w zakresie zaliczek i delegacji,
 • uczestniczyła w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej oraz finansowej.
Warunki pracy:
 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice, ul. Rynek 1 - III piętro (wejście do budynku z poziomu zero, windy oraz toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami). W pomieszczeniu pracy przejścia i dostęp do stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem, na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszących i głuchoniemym
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientami zewnętrznymi i pracownikami Urzędu Miasta Katowice.
Wskaźnik zatrudnienia:

 

W lipcu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

 

Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu.

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

- dokumenty niezbędne -

 • formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania" link: Formularz aplikacyjny lub w Urzędzie Miasta Katowice w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1 na stanowisku informacji),
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 3-letniego stażu pracy -
  w przypadku wykształcenia wyższego lub 5-letniego stażu pracy - w przypadku wykształcenia średniego (zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy),
- dokumenty dodatkowe (jeśli posiadasz) -
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy osób z niepełnosprawnościami, które chcą skorzystać
  z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.
Dodatkowe informacje:
 • formularz aplikacyjny i oświadczenia podpisz odręcznie,
 • kompletna oferta to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: formularz aplikacyjny i oświadczenia,
 • załącz tylko te dokumenty, które są wymagane lub zalecane w ogłoszeniu,
 • złożona oferta będzie weryfikowana pod względem kompletności w zakresie wymaganych i dodatkowych dokumentów oraz spełnienia wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu,
 • informacja o osobach zakwalifikowanych do kolejnego etapu naboru zostanie zamieszczona w BIP w zakładce „Lista kandydatów".
Oferty wraz z dokumentami należy składać:

do 19 sierpnia 2022 r. w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/102/2022":

 • osobiście w punkcie podawczym w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1 w poniedziałki i czwartki w godzinach od 7:30 do 17:00, we wtorki i środy w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątki w godzinach od 7:30 do 14:00 lub
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice.

Oferty, które wpłyną do Urzędu (decyduje data otrzymania dokumentów przez Urząd) po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kolejne etapy naboru mogą być przeprowadzone w całości lub w części online. Jeśli zostaniesz zaproszona/y na wirtualny test czy rozmowę kwalifikacyjną, aby wziąć w nich udział nie będzie konieczne instalowanie dodatkowych aplikacji.

 

Potrzebne będą:
 • urządzenie z dostępem do Internetu (komputer, tablet, smartfon),
 • kamerka internetowa - musimy móc sprawdzić Twoją tożsamość,
 • mikrofon i głośniki lub słuchawki z mikrofonem.

Szczegółowe informacje otrzymasz wraz z zaproszeniem - drogą telefoniczną lub mailową.

 

W przypadku osób z niepełnosprawnością istnieje możliwość dostosowania form kontaktu oraz sposobu przeprowadzenia naboru do indywidualnych potrzeb. W miarę naszych możliwości będziemy starali się udzielić indywidualnego wsparcia i może ono obejmować np.: zmianę formy z ustnej na pisemną, z pisemnej na ustną, adaptację materiałów - powiększony druk, formę elektroniczną.

 

Potrzeby w powyższym zakresie prosimy zgłaszać wpisując swoje oczekiwania w treści formularza aplikacyjnego.

 

Dodatkowe uwagi:

Aplikując oświadczasz, że znane Ci są zapisy informacji o przetwarzaniu danych osobowych w naborach do Urzędu Miasta Katowice dostępnej w zakładce „Informacje dodatkowe" link: RODO - klauzula informacyjna.

 

Naszym pracownikom oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie zasadnicze na czas trwania pierwszej umowy zawartej na czas określony: od 3.500 zł brutto,
 • dodatek w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka",
 • nagrody jubileuszowe,
 • ruchomy czas pracy - możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy 7:00 a 8:00,
 • dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina oraz teatru,
 • możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
 • możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,
 • możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

Informacje o naborze oraz warunkach zatrudnienia udzielane są telefonicznie pod numerami: (32) 259 32 81 oraz (32) 259 31 34.