Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli XII w Departamencie Kontroli

Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli
w Terenowym Wydziale Kontroli XII w Katowicach
w Departamencie Kontroli

Numer ogłoszenia: DK/22/14
Miejsce pracy: Katowice

2 etaty / umowa o pracę

Termin składania ofert 27.01.2022 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • przeprowadzanie lub współuczestniczenie w dokonaniu analizy przedkontrolnej, w tym gromadzenie materiałów i informacji niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia kontroli;
 • opracowywanie lub współuczestniczenie w opracowywaniu projektu programu kontroli lub tematyki kontroli;
 • przeprowadzanie analiz przedkontrolnych w tym analizy prawdopodobieństwa wystąpienia nieprawidłowości;
 • przeprowadzanie kontroli oraz czynności sprawdzających zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi w NFZ zasadami, programem kontroli lub tematyką kontroli;
 • dokonywanie ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli w sposób obiektywny i rzetelny oraz na podstawie dowodów zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w dziale IIIA oraz w art. 192a ustawy o świadczeniach;
 • prowadzenie akt kontroli i akt sprawy;
 • odpowiednie zabezpieczanie materiałów dowodowych zebranych w toku kontroli;
 • współpraca z innymi kontrolerami oraz osobami, o których mowa art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach, realizującymi kontrolę, z kierownikiem zespołu kontrolującego, kierownikiem właściwego miejscowo Terenowego Wydziału Kontroli lub innej komórki organizacyjnej wyodrębnionej w strukturze Departamentu Kontroli; sporządzanie wymaganych dokumentów z przeprowadzonej kontroli, w szczególności dokumentów w toku czynności kontrolnych;
 • sporządzanie i podpisywanie wystąpień pokontrolnych;
 • sporządzanie projektów wezwania do zapłaty skutków finansowych kontroli, o ile zostały one określone;
 • monitorowanie wpływu do NFZ informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz ich realizację i terminowość wykonania;
 • dokonywanie analizy i opracowywanie projekt zmienionego wystąpienia pokontrolnego lub stanowiska w sprawie zastrzeżeń, w związku z wniesionymi do Prezesa NFZ zastrzeżeniami do wystąpienia pokontrolnego;
 • prowadzenie korespondencji związanej z postępowaniami kontrolnymi w tym przetwarzanie w EZD;
 • wykonywanie innych czynności służbowych na polecenie przełożonych.
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe medyczne - lekarz / rehabilitant / fizjoterapeuta
 • Lata pracy zawodowej: minimum 3 lata doświadczenia zawodowego

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • znajomość obowiązujących przepisów i zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej, w tym dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych;
 • umiejętność formułowania obiektywnych ocen, wiedza i profesjonalizm, samodzielność i umiejętność mierzenia się z wyzwaniami, planowanie i organizacja pracy, kreatywność
 • i innowacyjność, budowanie relacji i dobrej atmosfery pracy w zespole;
 • wyrażanie się w sposób precyzyjny i adekwatny do określonej sytuacji, współpraca w zakresie realizowanych zadań, odporność na stres, zdolności interpersonalne;
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm);
 • znajomość problematyki związanej z metodyką prowadzenia kontroli realizacji umów (Zarządzenie Nr 58/2019/DK Prezesa NFZ z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze zm.);
 • biegła znajomość obsługi pakietu MS Office (MS Excel, MS Word);
 • umiejętność obsługi urządzeń elektronicznych;
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • orientacja na osiąganie celu kontroli;
 • odporność na stres;
 • umiejętność planowania i organizowania.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy
 • zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dostępni dla Ciebie pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.