Inspektor

Komenda Miejska Policji w Katowicach
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 113065

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, kserokopiarkę. Do czynników szczególnie utrudniających wykonywanie zadań należą zagrożenie naciskami grup przestępczych oraz praca w terenie. Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku Komisariatu Policji I w Katowicach przy ulicy Żwirki i Wigury 28.

Zakres zadań

 • kontroluje poprawność oznaczania dokumentów niejawnych i zwraca je wykonawcom merytorycznym do uzupełnienia w przypadku gdy nie spełniają wymogów formalnych, w celu nie dopuszczenia do naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 • przyjmuje, ewidencjonuje, przechowuje, przekazuje i wysyła dokumenty niejawne, w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów niejawnych w jednostce,
 • prowadzi skorowidze funkcjonariuszy i pracowników mających w swojej dyspozycji dokumenty niejawne, sporządza wykazy pobranych dokumentów niejawnych oraz okresowo rozlicza dokumenty z dziennikiem ewidencyjnym, w celu nie dopuszczenia do naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 • rozlicza policjantów i pracowników jednostki z posiadanych dokumentów niejawnych, w przypadku rozwiązania stosunku służbowego (pracy) lub przeniesienia do innej jednostki/komórki organizacyjnej Policji oraz potwierdza fakt rozliczenia na karcie obiegowej, w celu nie dopuszczenia do naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 • odnotowuje w urządzeniach ewidencyjnych zwrot dokumentów niejawnych ostatecznie zakończonych, sporządza spisy archiwalne i protokoły brakowania , a następnie dokonuje rozliczenia urządzeń ewidencyjnych , w celu prawidłowego przechowywania dokumentów,
 • rozlicza wszystkie pozycje w prowadzonych urządzeniach ewidencyjnych, w celu sprawdzenia stanu ewidencyjnego dokumentów niejawnych ze stanem faktycznym,
 • dokonuje skreśleń i adnotacji dotyczących znoszenia lub zmiany klauzuli tajności na dokumentach niejawnych, w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • posiadanie Poświadczenia Bezpieczeństwa o klauzuli "ściśle tajne" lub złożenie oświadczenia o poddaniu się procedurze sprawdzającej i uzyskanie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych ww. klauzulą,
 • planowanie i organizacja pracy własnej,
 • umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,
 • umiejętność współpracy, komunikowania się.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • zgoda do przetwarzania danych osobowych do celów naboru,